Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 024-3973811
 • info@metgemaq.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Uw werknemers

Uw werknemers zijn de motor achter uw bedrijf. Zonder hen kunt u niet ondernemen. Als werkgever heeft u te maken met een aantal wetten, wanneer bijvoorbeeld een van uw werknemers zich ziek meldt of arbeidsongeschikt wordt. Hieronder volgt een overzicht van de financiële zaken die voor u als ondernemer en voor uw personeel van belang zijn.

Ziekteverzuim

Heeft u een bedrijf met maximaal 50 medewerkers? Dan is de Ziekteverzuimverzekering ideaal voor u. De dekking is zeer compleet en u krijgt alle ondersteuning die u nodig hebt op het gebied van preventie en reïntegratie. U heeft zelf invloed op de hoogte van de premie. U kunt bijvoorbeeld de wachttijd verlengen of het tweede ziektejaar voor eigen rekening nemen. De verzuimverzekering stelt u in staat om in samenwerking met ARBO dienstverlening te voldoen aan de eisen van de wet Poortwachter. Wij adviseren u graag om duurzaam uw personeel inzetbaar te houden. Daar is de verzuimverzekering onderdeel van.

Ziektekosten

Met een collectief contract voor ziektekosten biedt u uw medewerkers en hun gezin een prima basisverzekering aan met een ruime keuze uit aanvullende verzekeringen met een royale dekking, scherpe prijs en aantrekkelijke korting. In de aanvullende dekking kunt u werknemers uitgebreide dekking bieden voor fysiotherapie, psychologische hulp en thuishulp.

Arbeidsongeschiktheid

Als werkgever heeft u te maken met een aantal wetten wanneer een van uw werknemers zich ziek meldt of geconfronteerd wordt met arbeidsongeschiktheid.

Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter heeft betrekking op de eerste twee ziektejaren. Het doel van de wet is de werknemer zo snel mogelijk te laten terugkeren in het arbeidsproces. Dat gebeurt door snelle melding, een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) controleert en kan sancties opleggen bij het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen.

De Ziekengeld Daggeld Verzekering ondersteunt u bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering wijst u een casemanager aan. Deze kan afkomstig zijn van de Arbo-dienst of van een re-integratiebedrijf zoals Keerpunt. Een team van deskundigen van Keerpunt staat voor u klaar om u te ondersteunen bij de aanpak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Wet Loondoorbetaling bij Ziekte 
Als werkgever bent u verplicht 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. In het eerste jaar mag dit niet minder zijn dan het minimumloon. In het tweede jaar geldt deze eis niet meer. Als een werknemer onder het sociaal minimum dreigt te belanden kan hij zich wenden tot de Toeslagenwet. Bij, in het arbeidscontract of CAO, vastgelegde wachtdagen krijgt de werknemer die dagen niet betaald. Voor mensen die als arbeidsgehandicapte in dienst zijn gekomen neemt het UWV de loonbetaling bij ziekte maximaal vijf jaar over. Voor mensen met een Wajong-uitkering geldt dat voor hun hele arbeidzame leven.

De verplichting tot loondoorbetaling in de eerste 2 ziektejaren kunt u zelf dragen, maar u kunt zich er ook voor verzekeren via de Ziekengeld Daggeld Verzekering of Ziekengeld Calamiteiten Verzekering.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen - WIA 
De WIA wil mensen, ook bij ziekte en gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, zo veel mogelijk aan het werk houden. Daarom legt de nieuwe wet meer verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers zelf. En maakt de WIA 'werken naar vermogen' financieel aantrekkelijker voor beide partijen. De wet biedt werkgevers een aantal regelingen om het in dienst nemen of houden van gedeeltelijk arbeids(on)geschikten te stimuleren.

De WIA kent twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Mensen die volledig en duurzaam (dit begrip bestond nog niet in de WAO) arbeidsongeschikt zijn, ontvangen een IVA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon. De WGA is voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35% en 80%. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn maar die waarschijnlijk wel voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.

De WGA Gat Verzekering en WIA Excedent Verzekering vullen de wettelijke WIA-uitkering van uw zieke werknemer aan. U en uw werknemers worden actief ondersteund bij de terugkeer naar het arbeidsproces.

 • Optimale ondersteuning bij reïntegratie
 • Houdt het inkomen op peil
 • Goed werkgeverschap

Arbowet 
Een werkgever is sinds de liberalisering van de Arbowet op 1 juli 2005 niet meer verplicht zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Onder bepaalde voorwaarden mag hij voor de controle en begeleiding ook gebruik maken van de kerndeskundige die in de Arbo-wet genoemd worden. Ook moet elk bedrijf minstens 1 preventiemedewerker in dienst hebben. Meer mag, maar is niet wettelijk verplicht. Als er binnen het bedrijf niet meer dan 25 werknemers zijn, dan mag de werkgever de taak zelf uitvoeren.

Ongevallen

Een ongeluk kan zomaar gebeuren. Niemand is graag het slachtoffer van een ongeval. En dus doen we er alles aan om zoiets te voorkomen. Helaas lukt dit niet altijd even goed. Een Ongevallenverzekering via Gemaq biedt op zo'n moment zekerheid. Wij bieden u een Ongevallenverzekering in collectief verband als werkgever, vereniging of stichting. Met de Ongevallen­verzekering Collectief kunt u financiële hulp bieden als het nodig is.

Aansprakelijkheid

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een werknemer aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen. Wij adviseren u om de werkgeversaansprakelijkheid mee te verzekeren. Zo zijn beroepsziekten die uw werknemers oplopen door hun werk meeverzekerd.

Wegam

De WEGAM verzekering dekt uw werkgeversaansprakelijkheid af in geval van schade aan bestuurders en in- of opzittenden van motorrijtuigen, indien deze schade voor rekening van de werkgever komt. Dit kan zijn op basis van aansprakelijkheid, maar ook op grond van een schadevergoedingplicht op basis van de relatie werkgever – werknemer, alsmede op basis van het principe van de redelijkheid en billijkheid. Het maakt hierbij niet uit of het een auto van het bedrijf, een leaseauto of een privéauto van de werknemer betreft. Denk t u hierbij echter niet alleen aan auto's maar ook aan heftrucks, stapelaars en ander zelfrijdend werkmaterieel. 

Rechtsbijstand

Iedere ondernemer krijgt wel eens te maken met een juridisch conflict met een werknemer, een leverancier, een afnemer of de overheid. Een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt u professionele ondersteuning bij juridische conflicten. Ook biedt de verzekering dekking indien u geen betaling ontvangt op een openstaande factuur.

Een Rechtsbijstandverzekering kan uit de volgende onderdelen bestaan. Zo kunt u uw bedrijf compleet verzekeren van juridische dienstverlening.

 • Verkeer
  Uw bedrijf en uw medewerkers zijn wereldwijd van rechtshulp verzekerd bij deelname aan het verkeer tijdens werkzaamheden. Het maakt hierbij niet uit of uw medewerkers zich verplaatsen per (vracht)auto, trein of vaartuig. Ook is het privégebruik van motorrijtuigen van u als ondernemer meeverzekerd.
 • Bedrijfsvoering & incasso
  Met de module Bedrijfsvoering & Incasso kunt u trefzeker en veilig opkomen voor uw bedrijfsbelang wanneer een conflict dreigt over contracten, vergunningen, arbeidszaken of zaken over uw bedrijfspand.
 • Inkoop
  Met de module Inkoop bent u verzekerd voor rechtsbijstand bij juridische problemen als gevolg van verkeerde leveringen of leveringen van slechte kwaliteit. De module geldt voor handelsgoederen, grondstoffen en diensten die u inkoopt voor uw bedrijf.
 • Verkoop
  De module Verkoop is voor geschillen met uw afnemers over overeenkomsten tot levering van goederen of diensten. Geschillen met afnemers vallen onder deze module als er sprake is van een juridisch geschil. Is er geen juridisch geschil, bijvoorbeeld als er niet betaald wordt door financieel onvermogen, dan valt het geschil onder de module Bedrijfsvoering & Incasso.
 
Pakketpolis voor uw werknemers

Met een pakketpolis kunt u alle verzekeringen regelen voor uw werknemers. Er zijn overlappende dekkingen en de voorwaarden zijn in het algemeen gunstiger dan losse polissen. Verder zal de premie voordeliger zijn omdat er korting wordt gegeven als u meerdere verzekeringen afsluit en er minder poliskosten worden berekend. Wij vertellen u graag meer over de beste pakketpolis voor uw organisatie. Neem contact met ons op.